BAUHAUS
TỐI ƯU HOÁ KHÔNG GIAN SỐNG

KIỂU CĂN HỘ TẦNG G

 • Căn hộ 1A

  2 phòng ngủ
  # Phòng Diện tích lọt lòng Diện tích tim tường
  * Tổng diện tích 65.7 m2 69.0 m2
  1 Bếp, phòng ăn, phòng khách 27.0 m2 28.8 m2
  2 Lô gia 1 5.0 m2 5.4 m2
  3 Phòng ngủ 1 11.3 m2 12.2 m2
  4 Phòng ngủ 2 8.9 m2 9.5 m2
  5 Phòng vệ sinh 1 3.6 m2 4.2 m2
  6 Phòng vệ sinh 2 3.1 m2 3.6 m2
  7 Sân phơi 1.9 m2 2.3 m2
  8 Lô gia 2 2.6 m2 3.0 m2
  9 Diện tích tường 2.3 m2
 • Căn hộ 1B

  2 phòng ngủ
  # Phòng Diện tích lọt lòng Diện tích tim tường
  * Tổng diện tích 65.3 m2 68.4 m2
  1 Bếp, phòng ăn, phòng khách 27.0 m2 28.7 m2
  2 Lô gia 1 5.0 m2 5.4 m2
  3 Phòng ngủ 1 11.3 m2 12.2 m2
  4 Phòng ngủ 2 8.9 m2 9.5 m2
  5 Phòng vệ sinh 1 3.6 m2 4.2 m2
  6 Phòng vệ sinh 2 3.1 m2 3.6 m2
  7 Sân phơi 1.9 m2 2.3 m2
  8 Lô gia 2 2.1 m2 2.5 m2
  9 Diện tích tường 2.4 m2
 • Căn hộ 1C

  2 phòng ngủ
  # Phòng Diện tích lọt lòng Diện tích tim tường
  * Tổng diện tích 65.6 m2 68.8 m2
  1 Bếp, phòng ăn, phòng khách 27.0 m2 28.7 m2
  2 Lô gia 1 5.0 m2 5.4 m2
  3 Phòng ngủ 1 11.3 m2 12.2 m2
  4 Phòng ngủ 2 8.9 m2 9.5 m2
  5 Phòng vệ sinh 1 3.6 m2 4.2 m2
  6 Phòng vệ sinh 2 3.1 m2 3.6 m2
  7 Sân phơi 1.9 m2 2.3 m2
  8 Lô gia 2 2.4 m2 2.9 m2
  9 Diện tích tường 2.4 m2
 • Căn hộ 1D

  2 phòng ngủ
  # Phòng Diện tích lọt lòng Diện tích tim tường
  * Tổng diện tích 68.6 m2 72.4 m2
  1 Bếp, phòng ăn, phòng khách 29.9 m2 31.9 m2
  2 Lô gia 1 5.0 m2 5.4 m2
  3 Phòng ngủ 1 11.3 m2 12.2 m2
  4 Phòng ngủ 2 8.9 m2 9.5 m2
  5 Phòng vệ sinh 1 3.6 m2 4.3 m2
  6 Phòng vệ sinh 2 3.1 m2 3.7 m2
  7 Sân phơi 1.9 m2 2.3 m2
  8 Lô gia 2 2.6 m2 3.1 m2
  9 Diện tích tường 2.3 m2
 • Căn hộ 1E

   2 phòng ngủ
  # Phòng Diện tích lọt lòng Diện tích tim tường
  * Tổng diện tích 67.6 m2 71.6 m2
  1 Bếp, phòng ăn, phòng khách 24.7 m2 26.2 m2
  2 Lô gia 1 4.5 m2 4.8 m2
  3 Phòng ngủ 1 16.3 m2 17.7 m2
  4 Phòng ngủ 2 11.0 m2 11.9 m2
  5 Phòng vệ sinh 1 3.6 m2 4.3 m2
  6 Phòng vệ sinh 2 3.6 m2 4.3 m2
  7 Sân phơi 1.9 m2 2.4 m2
  8 Diện tích tường 2.0 m2
 • Căn hộ 1F

  2 phòng ngủ
  # Phòng Diện tích lọt lòng Diện tích tim tường
  * Tổng diện tích 65.8 m2 68.8 m2
  1 Bếp, phòng ăn, phòng khách 27.2 m2 28.7 m2
  2 Lô gia 1 5.0 m2 5.4 m2
  3 Phòng ngủ 1 11.3 m2 12.2 m2
  4 Phòng ngủ 2 8.9 m2 9.5 m2
  5 Phòng vệ sinh 1 3.6 m2 4.2 m2
  6 Phòng vệ sinh 2 3.1 m2 3.6 m2
  7 Sân phơi 1.9 m2 2.3 m2
  8 Lô gia 2 2.4 m2 2.9 m2
  9 Diện tích tường 3.0 m2
  10 Sân vườn 37.3 m2
 • Căn hộ 1G

  2 phòng ngủ
  # Phòng Diện tích lọt lòng Diện tích tim tường
  * Tổng diện tích 65.6 m2 68.8 m2
  1 Bếp, phòng ăn, phòng khách 27.0 m2 28.7 m2
  2 Lô gia 1 5.0 m2 5.4 m2
  3 Phòng ngủ 1 11.3 m2 12.2 m2
  4 Phòng ngủ 2 8.9 m2 9.5 m2
  5 Phòng vệ sinh 1 3.6 m2 4.2 m2
  6 Phòng vệ sinh 2 3.1 m2 3.6 m2
  7 Sân phơi 1.9 m2 2.3 m2
  8 Lô gia 2 2.4 m2 2.9 m2
  9 Diện tích tường 3.0 m2
 • Căn hộ 2A

  2 phòng ngủ
  # Phòng Diện tích lọt lòng Diện tích tim tường
  * Tổng diện tích 67.4 m2 71.6 m2
  1 Bếp, phòng ăn, phòng khách 29.7 m2 31.3 m2
  2 Lô gia 1 3.6 m2 4.0 m2
  3 Phòng ngủ 1 14.4 m2 16.1 m2
  4 Phòng ngủ 2 8.9 m2 10.1 m2
  5 Phòng vệ sinh 1 3.6 m2 4.4 m2
  6 Phòng vệ sinh 2 3.1 m2 3.7 m2
  7 Sân phơi 2.0 m2 2.0 m2
  8 Diện tích tường 2.1 m2
 • Căn hộ 2B

  2 phòng ngủ
  # Phòng Diện tích lọt lòng Diện tích tim tường
  * Tổng diện tích 68.4 m2 72.6 m2
  1 Bếp, phòng ăn, phòng khách 30.0 m2 32.2 m2
  2 Lô gia 1 3.6 m2 4.0 m2
  3 Phòng ngủ 1 14.8 m2 16.1 m2
  4 Phòng ngủ 2 9.3 m2 10.1 m2
  5 Phòng vệ sinh 1 3.6 m2 4.3 m2
  6 Phòng vệ sinh 2 3.1 m2 3.7 m2
  7 Sân phơi 1.9 m2 2.2 m2
  8 Diện tích tường 2.1 m2
 • Căn hộ 2C

  2 phòng ngủ
  # Phòng Diện tích lọt lòng Diện tích tim tường
  * Tổng diện tích 68.3 m2 72.8 m2
  1 Bếp, phòng ăn, phòng khách 30.1 m2 32.4 m2
  2 Lô gia 1 3.6 m2 4.0 m2
  3 Phòng ngủ 1 14.8 m2 16.1 m2
  4 Phòng ngủ 2 9.3 m2 10.1 m2
  5 Phòng vệ sinh 1 3.6 m2 4.3 m2
  6 Phòng vệ sinh 2 3.1 m2 3.7 m2
  7 Sân phơi 1.8 m2 2.2 m2
  8 Diện tích tường 2.0 m2
 • Căn hộ 3

  2 phòng ngủ
  # Phòng Diện tích lọt lòng Diện tích tim tường
  * Tổng diện tích 74.9 m2 79.2 m2
  1 Bếp, phòng ăn, phòng khách 27.8 m2 29.5 m2
  2 Lô gia 1 5.0 m2 5.4 m2
  3 Phòng ngủ 1 14.4 m2 15.1 m2
  4 Phòng ngủ 2 10.2 m2 11.3 m2
  5 Phòng vệ sinh 1 3.3 m2 3.8 m2
  6 Phòng vệ sinh 2 3.1 m2 3.7 m2
  7 Sân phơi 1.8 m2 2.2 m2
  8 Lô gia 2 7.2 m2 8.2 m2
  9 Diện tích tường 2.1 m2
 • Căn hộ 4A

  1+1 phòng ngủ
  # Phòng Diện tích lọt lòng Diện tích tim tường
  * Tổng diện tích 51.7 m2 54.6 m2
  1 Bếp, phòng ăn, phòng khách 32.1 m2 34.1 m2
  2 Lô gia 1 4.8 m2 5.3 m2
  3 Phòng ngủ 1 8.6 m2 9.5 m2
  4 Phòng ngủ 2 3.1 m2 3.6 m2
  5 Phòng vệ sinh 1 1.8 m2 2.1 m2
  6 Diện tích tường 1.3 m2
 • Căn hộ 4B

  1+1 phòng ngủ
  # Phòng Diện tích lọt lòng Diện tích tim tường
  * Tổng diện tích 51.9 m2 54.9 m2
  1 Bếp, phòng ăn, phòng khách 30.0 m2 31.7 m2
  2 Lô gia 3.6 m2 4.0 m2
  3 Phòng ngủ 11.3 m2 12.5 m2
  4 Phòng vệ sinh 3.6 m2 4.1 m2
  5 Sân phơi 2.2 m2 2.6 m2
  6 Diện tích tường 1.2 m2
 • Căn hộ 4C

  1+1 phòng ngủ
  # Phòng Diện tích lọt lòng Diện tích tim tường
  * Tổng diện tích 51.9 m2 54.7 m2
  1 Bếp, phòng ăn, phòng khách 32.3 m2 34.2 m2
  2 Lô gia 4.8 m2 5.3 m2
  3 Phòng ngủ 8.6 m2 9.5 m2
  4 Phòng vệ sinh 3.1 m2 3.6 m2
  5 Sân phơi 1.8 m2 2.1 m2
  6 Diện tích tường 1.3 m2
 • Căn hộ 4D

  1+1 phòng ngủ
  # Phòng Diện tích lọt lòng Diện tích tim tường
  * Tổng diện tích 51.9 m2 54.9 m2
  1 Bếp, phòng ăn, phòng khách 30.0 m2 31.7 m2
  2 Lô gia 3.6 m2 4.0 m2
  3 Phòng ngủ 11.3 m2 12.5 m2
  4 Phòng vệ sinh 3.6 m2 4.1 m2
  5 Sân phơi 2.2 m2 2.6 m2
  6 Diện tích tường 1.2 m2
  7 Sân vưởn 12.2 m2
 • Căn hộ 5A

  1 phòng ngủ
  # Phòng Diện tích lọt lòng Diện tích tim tường
  * Tổng diện tích 45.3 m2 47.9 m2
  1 Bếp, phòng ăn, phòng khách 23.9 m2 25.5 m2
  2 Lô gia 4.9 m2 5.3 m2
  3 Phòng ngủ 10.6 m2 11.6 m2
  4 Phòng vệ sinh 3.1 m2 3.5 m2
  5 Sân phơi 1.7 m2 2.0 m2
  6 Diện tích tường 1.1 m2
 • Căn hộ 5B

  1 phòng ngủ
  # Phòng Diện tích lọt lòng Diện tích tim tường
  * Tổng diện tích 45.3 m2 47.9 m2
  1 Bếp, phòng ăn, phòng khách 23.9 m2 25.5 m2
  2 Lô gia 4.9 m2 5.3 m2
  3 Phòng ngủ 10.6 m2 11.6 m2
  4 Phòng vệ sinh 3.1 m2 3.5 m2
  5 Sân phơi 1.7 m2 2.0 m2
  6 Diện tích tường 1.1 m2
  7 Sân vườn 2.9 m2
 • Căn hộ 5C

  1 phòng ngủ
  # Phòng Diện tích lọt lòng Diện tích tim tường
  * Tổng diện tích 45.3 m2 47.9 m2
  1 Bếp, phòng ăn, phòng khách 23.9 m2 25.5 m2
  2 Lô gia 4.9 m2 5.3 m2
  3 Phòng ngủ 10.6 m2 11.6 m2
  4 Phòng vệ sinh 3.1 m2 3.5 m2
  5 Sân phơi 1.7 m2 2.0 m2
  6 Diện tích tường 1.1 m2
  7 Sân vườn 23.0 m2
 • Shophouse

  Shophouse tuy mới xuất hiện tại thị trường bất động sản Việt Nam nhưng đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt cho thị trường do có thiết kế thông minh, vừa có thể kinh doanh vừa có thể để ở, cũng có thể cho thuê shophouse để sinh lời (shophouse for rent). Nắm bắt xu hướng bất động sản mới đầy sôi động này, Ezland đã nhanh chóng triển khai shophouse cho dự án đầu tiên này.

Cảm hứng Châu Âu
trong từng nhịp sống

 • Một cuộc sống tốt đẹp hơn, chất lượng sống cao hơn cùng Hausneo

   

  Xem thêm

 • Xem thêm

Liên hệ với chúng tôi đế cảm nhận một dự án khác biệt

Res Tải brochure