Ảnh nhà mẫu

1 + 1 bedroom apartment

1+1 bedrooms

# Room Clearance Saleable Area
* Total Area 51.7 m2 54.6 m2
1 Kitchen, dining room, living room 32.1 m2 34.1 m2
2 Loggia 1 4.8 m2 5.3 m2
3 Bedroom 1 8.6 m2 9.5 m2
4 Bedroom 2 3.1 m2 3.6 m2
5 Bathroom 1 1.8 m2 2.1 m2
6 Wall Area 1.3 m2

2 bedroom apartment

1+1 bedrooms

# Room Clearance Saleable Area
* Total Area 51.7 m2 54.6 m2
1 Kitchen, dining room, living room 32.1 m2 34.1 m2
2 Loggia 1 4.8 m2 5.3 m2
3 Bedroom 1 8.6 m2 9.5 m2
4 Bedroom 2 3.1 m2 3.6 m2
5 Bathroom 1 1.8 m2 2.1 m2
6 Wall Area 1.3 m2

Liên hệ với chúng tôi đế cảm nhận một dự án khác biệt

Res Tải brochure